Word lid

Musea kunnen zich als lid aansluiten bij de Museumvereniging en overige instellingen als gelieerde of belangstellende. De statuten zijn hierbij leidend. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de totale baten die ten goede komen aan de instelling.

Lid worden

Elk in Nederland gevestigd museum dat aantoonbaar voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums (ICOM) en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan lid worden. Dit betekent dat geregistreerde musea in aanmerking te komen voor lidmaatschap. Leden worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea.

Leden kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao en deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres, kunnen zich aanmelden op het platform Museumcontact en als Participant van de secties (vakgroepen). Leden hebben stemrecht in de Ledenvergadering en worden vertegenwoordigd door hun directeur of bestuursvoorzitter.

Gelieerde instelling

Elke in Nederland gevestigde instelling die geen collectie in eigendom of langdurige bruikleen heeft maar verder voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan gelieerde instelling worden. Gelieerde instellingen worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea voor zover deze van toepassing is.

Gelieerde instellingen kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao met uitzondering van deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres, kunnen zich aanmelden op het platform Museumcontact en als Participant van de secties (vakgroepen). Gelieerde instellingen zijn genodigd voor de Ledenvergadering waarin zij echter geen stemrecht hebben.

Belangstellende instelling

Elke Nederland gevestigde instelling, zonder winstoogmerk, die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector speelt, kan belangstellende worden van de Museumvereniging.  Belangstellende instellingen kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao, met uitzondering van het voeren van de Museumkaart en deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres, kunnen zich aanmelden op het platform Museumcontact en als Participant van de secties (vakgroepen). Belangstellende instellingen zijn niet genodigd voor de Ledenvergadering.

Contributie

De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar één jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan wij in ieder geval inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, worden in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

 
We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder