Word lid

Wil je lid worden van de Museumvereniging en deel uitmaken van het landelijke museumnetwerk met meer dan 450 musea? Dát kan! Geregistreerde musea kunnen zich als lid aansluiten bij de Museumvereniging.

Type lidmaatschappen
De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alle (geregistreerde) musea in Nederland lid kunnen worden, waarbij een museum vertegenwoordigd wordt door de directeur. Aansluiten bij de Museumvereniging is conform de statuten op drie manieren mogelijk:

  • Volwaardig lidmaatschap: voor geregistreerde musea.
  • Gelieerde instelling: voor presentatie-instellingen.
  • Belangstellende instelling: voor instellingen die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector spelen.

Volwaardig lidmaatschap
Om aanspraak te maken op het lidmaatschap dient jouw museum het predicaat Geregistreerd Museum behaald te hebben. Instellingen kunnen dit predicaat aanvragen bij het onafhankelijke Museumregister Nederland. De instelling wordt dan getoetst aan de Museumnorm, een set kwaliteitscriteria inzake bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiekszaken.

Lidmaatschap aanvragen
Zodra het museum het predicaat heeft verworven, kan er een lidmaatschapsaanvraag ingediend worden bij de Museumvereniging. We hanteren per jaar twee instapdata voor het lidmaatschap: 1 januari en 1 juli. Nieuwe leden stellen we voorafgaand aansluiting graag voor in onze halfjaarlijkse ledenvergadering. Houd daarom rekening met de volgende doorlooptijden:

  • Per 1 juli 2023 aansluiten? Vraag uiterlijk 5 mei 2023 het lidmaatschap aan.
  • Per 1 januari 2024 aansluiten? Vraag uiterlijk 3 november 2023 het lidmaatschap aan.

Voor verdere vragen omtrent de lidmaatschapsvoorwaarden en aanmelden kun je contact opnemen met Eline Soumeru via: info@museumvereniging.nl.

Meer over gelieerde instellingen
De optie om aan te sluiten als gelieerde instelling, is bedoeld voor de in Nederland gevestigde instelling die geen collectie in eigendom of langdurige bruikleen heeft. Momenteel telt de Museumvereniging 28 gelieerde instelling.

Om de kwaliteit van de gelieerde instellingen, en daarmee het hoogstaande aanbod van de Museumkaart, te waarborgen is er behoefte gebleken aan een kwalitatief kader gelieerde instellingen getoetst kunnen worden. Gezien de grote en groeiende belangstelling voor dit type lidmaatschap is tijdens de ledenvergadering in november 2018 besloten om aanvragen aan te houden totdat er een definitief voorstel is aangenomen.

Meer over belangstellende instellingen
Instellingen, die naar oordeel van het bestuur, een belangrijke rol in de museumsector spelen kunnen aansluiten als belangstellende. Deze instellingen worden een samenwerkingspartner van de Museumvereniging zodat we samen optrekken richting een meer inclusieve, diverse, aantrekkelijke, gezonde en duurzame sector. Onder andere de Reinwardt Academie, Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 en de Vereniging Zeeuwse Musea zijn belangstellende instellingen.

Contributie
De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit tien categorieën. Bij het vaststelen wordt gekeken naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten wordt in ieder geval verstaan inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, wordt in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

Bekijk hier het contributiemodel.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

We helpen je graag verder.
Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

We helpen je graag verder.