Word lid

Musea kunnen zich als lid aansluiten bij de Museumvereniging en overige instellingen als gelieerde of belangstellende. De statuten zijn hierbij leidend. Elke aangesloten instelling draagt jaarlijks financieel bij aan de Museumvereniging. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de totale baten die ten goede komen aan de instelling.

De Museumvereniging is een brancheorganisatie van musea. Dat betekent dat alle (geregistreerde) musea in Nederland lid kunnen worden, waarbij een museum vertegenwoordigd wordt door de directeur. Aansluiten bij de Museumvereniging is conform de statuten op drie manieren mogelijk:

  • Volwaardig lidmaatschap;
  • Gelieerde instelling;
  • Belangstellende instelling.

Volwaardig lidmaatschap

Elk in Nederland gevestigd museum dat aantoonbaar voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums (ICOM) en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan lid worden. Dit betekent dat geregistreerde musea in aanmerking komen voor lidmaatschap. Leden worden geacht zich te houden aan de Ethische Code voor Musea.

Voordelen

Leden kunnen gebruikmaken van de voordelen en services die de Museumvereniging biedt, zoals de mogelijkheid tot deelname aan de cao en de benchmark Museana. Ook is het mogelijk voor leden om in contact te komen met collega’s uit het veld door een persoonlijk account aan te maken op Museumcontact - het ledenplatform voor kennis en kwaliteit. Verder is het mogelijk om je binnen de secties (vakgroepen) aan te melden als participant, hebben leden stemrecht in de Ledenvergadering en hebben volwaardig leden het privilege om deel te nemen aan de Museumkaart
Daarnaast doet de Museumvereniging aan collectieve promotie via publiekscampagnes, verschillende nieuwsbrieven en met behulp van de websites museum.nl en museumkids.nl, waar publiek inspiratie en informatie voor hun volgende museumbezoek kan vinden. Leden van de Museumvereniging krijgen gratis een vermelding op deze sites en zij kunnen hun publieksactiviteiten zelf bijhouden.

Gelieerde instelling

Elke in Nederland gevestigde instelling die geen collectie in eigendom of langdurige bruikleen heeft maar verder voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan gelieerde instelling worden. Gelieerde instellingen c.q. presentatie-instellingen worden geacht zich te houden aan de Ethische Code voor Musea voor zover deze van toepassing is.

Services

Erkende gelieerde instellingen kunnen gebruikmaken van de voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao, de benchmark Museana en collectieve promotie. De Museumvereniging doet aan collectieve promotie via publiekscampagnes en nieuwsbrieven en met de websites museum.nl en museumkids.nl, waar publiek inspiratie en informatie voor hun volgende museumbezoek kan vinden. Leden van de Museumvereniging krijgen gratis een vermelding op deze sites en kunnen hun publieksactiviteiten zelf bijhouden en zo deel uitmaken van de collectieve promotie.
Daarnaast is het mogelijk voor gelieerde instellingen, om in contact te blijven met collega’s uit het veld, om een persoonlijk account aan te maken op het ledenplatform voor kennis en kwaliteit: Museumcontact. Eveneens is het mogelijk om je als erkende gelieerde instelling binnen de secties (vakgroepen) aan te melden als participant. Gelieerde instellingen zijn genodigd voor de Ledenvergadering waarin zij echter geen stemrecht hebben. Presentatie-instellingen in Nederland, die door de Museumvereniging als gelieerde instelling zijn aangemerkt, mogen deelnemen aan de Museumkaart.

Kwalitatief kader

Om de kwaliteit van de gelieerde instellingen, en daarmee het hoogstaande aanbod van de Museumkaart, te waarborgen is er behoefte gebleken aan een kwalitatief kader waaraan huidige gelieerde instellingen en gelieerde instellingen in spé getoetst kunnen worden. In de beleidsperiode 2020-2022 wordt hier verder naar gekeken. Gezien de grote en groeiende belangstelling voor gelieerdheid is tijdens de ledenvergadering in november 2018 besloten om aanvragen aan te houden totdat er een definitief voorstel is aangenomen.  

Belangstellende

Elke in Nederland gevestigde instelling zonder winstoogmerk, die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector speelt, kan belangstellende worden van de Museumvereniging. Belangstellende instellingen kunnen gebruikmaken van de voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de cao en aan de benchmark Museana. Ook krijgen werknemers korting op hun tickets voor het Museumcongres en de Museumkennisdag. Daarnaast is het mogelijk voor belangstellende instellingen, om in contact te blijven met collega’s uit het veld, om een persoonlijk account aan te maken op het ledenplatform voor kennis en kwaliteit: Museumcontact. Eveneens is het mogelijk om als belangstellende instelling je binnen de secties (vakgroepen) aan te melden als participant. Belangstellende instellingen zijn niet genodigd voor de Ledenvergadering.

Contributie

De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, dat bestaat uit tien categorieën. Bij het wordt gekeken naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten wordt in ieder geval verstaan inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, wordt in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

Bekijk het contributiemodel hier.

Aanmelden voor lidmaatschap

De Museumvereniging is de branchevereniging van musea. Dat betekent dat uitsluitend museale instellingen lid kunnen zijn, die vertegenwoordigd worden door hun directeur. Lidmaatschap op persoonlijke titel is niet mogelijk. Voor vragen omtrent het lidmaatschap, lidmaatschapsvoorwaarden en aanmelden kun je contact opnemen met Bente Bergmans via: bbergmans@museumvereniging.nl

Om het lidmaatschap te laten starten per 1 januari 2023 is de uiterste datum om een lidmaatschapsaanvraag in te dienen 7 november aanstaande.

 

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen je graag verder.