Regioprofielen cultuur

Nieuws | 02 jul 2018

Inbreng voor het opstellen van de regeling basisinfrastructuur 2021-2024

De minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) nodigt de samenwerkende gemeenten en provincies uit om, zo veel mogelijk samen met het culturele veld, profielen op te stellen waarin zij hun gezamenlijke visie op kunst en cultuur in de regio beschrijven. Deze profielen zijn inbreng voor de minister voor het opstellen van de regeling basisinfrastructuur 2021-2024. Daarnaast kunnen de regionale culturele profielen als basisdocument dienen voor verdere afspraken met het Rijk en de decentrale overheden. Doel is om het cultuurbeleid op de verschillende overheidsniveaus (het Rijk, de provincies en de gemeenten) beter op elkaar te laten aansluiten.

Overheden en culturele instellingen hebben tot oktober 2018 de tijd om een regionaal profiel op te stellen. Ze zijn hiertoe niet verplicht, maar het wordt wel aanbevolen. De volledige planning is opgenomen in de publicatie Cultuurbeleid 2021-2024, stedelijke en regionale profielen. Hierin staan ook de uitgangspunten voor het opstellen van een regionaal profiel. Elementen die OCW graag terugziet, zijn:

  • Visie op het integrale cultuurbeleid van de stedelijke regio;
  • Schets van de uitdagingen op het gebied van kunst en cultuur en de wijze waarop (nieuw of gewenst) rijks- of lokaal beleid en regionale samenwerking kan bijdragen aan de oplossingen;
  • Hieraan verbonden thema’s waarbinnen het profiel in het bijzonder aandacht zal zijn;
  • Omschrijving van het culturele ecosysteem waarmee de stedelijke regio zich kenmerkt en onderscheidt binnen de Nederlandse context;
  • Schets van de afzonderlijke (huidige) beleidsvisies en financiële investeringen in cultuur van de deelnemende partners binnen de stedelijke regio;
  • Aandacht voor het samenwerkingsverband;
  • Omschrijving van de waarde van cultuur voor de stedelijke regio en de verwevenheid van het culturele domein met andere domeinen zoals het maatschappelijke, economische en ruimtelijke domein.

Er wordt van gemeenten en provincies verwacht dat zij op eigen initiatief samenwerkingsverbanden vormen met elkaar en culturele instellingen. Het initiatief kan ook komen vanuit culturele instellingen. Bij het indienen van de regioprofielen wordt gevraagd of musea willen participeren in een ‘proeftuin’. Dit is een experiment waarbij het Rijk al in 2019 en 2020 regioprofielen ondersteunt, waarbij de leerpunten worden verwerkt in de regeling basisinfrastructuur 2021-2024.

Voor informatie of vragen over de regioprofielen kun je contact opnemen met Amber Leguit, Beleidsmedewerker Public Affairs (aleguit@museumvereniging.nl). Daarnaast vind je aanvullende informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/cultuurbeleid-2021.

 

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws