Belangenverstrengeling – sponsor en tevens bruikleengever?

De commissie onderzoekt aan de hand van het in opdracht van de gemeente Rotterdam opgestelde rapport van Gitta Luiten een aantal mogelijke misstanden in het Wereldmuseum.

Het gaat om het uitlenen van objecten aan particuliere verzamelaars, sponsoren en leden van de directie, het afstoten van objecten zonder de LAMO volledig in acht te nemen, en het binnen een periode van twee jaar aankopen en weer verkopen van een object.

De commissie stelt vast dat het uitlenen van objecten aan leden van de directie in strijd is met artikel 2.26 van de Ethische Code. Het uitlenen van objecten aan een sponsor is toegestaan, mits de wederzijdse rechten en verplichtingen voldoende duidelijk zijn omschreven, om aldus een schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

Het afstoten van objecten zonder dat dit voortvloeit uit het collectieprofiel zoals vastgelegd in het collectieplan is in strijd met de LAMO. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de opbrengst van de afstoting niet, of niet geheel, ten goede komt aan het verwerven van nieuwe objecten of het verbeteren van bestaande collectie (actieve conservering of restauratie).

Het binnen korte tijd aankopen en afstoten van een object is in beginsel is strijd met de Code en de LAMO, alsmede met de functie van een museum zoals in de Code gedefinieerd