Nazi-roofkunst: restitutie of niet?

In 1981 koopt het Zeeuws Museum een schilderij aan van Jan Toorop. In 1999 wordt het benaderd door de kleinkinderen van een Duits echtpaar dat dit schilderij in 1938 heeft verloren, vermoedelijk door inbeslagname door het naziregime.

De Commissie Museale Gedragslijn (voorloper van de Ethische Codecommissie voor Musea) stelt vast dat niet onomstotelijk vaststaat, maar wel zeer aannemelijk is, dat het schilderij inderdaad aan het Duitse echtpaar heeft toebehoord en door de Staatspolizei in 1938 is geconfisqueerd. Vervolgens oordeelt de commissie dat het Zeeuws Museum, mede gelet op de toenmalige opvattingen en de toenmalige stand van de kennis, niet onzorgvuldig heeft gehandeld bij de verwerving in 1981. Alle omstandigheden afwegende acht de commissie het niet onjuist dat het museum niet tot teruggave overgaat, maar acht zij het wel aangewezen dat het museum zoekt naar mogelijke alternatieve redelijke en billijke oplossingen die recht doen aan het grote emotionele belang van de kleinkinderen enerzijds en het grote collectiebelang van het museum anderzijds. 

Download hier het advies (pdf)