Museumvereniging roept met klem op tot meer en concrete steun van de minister

Nieuws | 30 mrt. 2020

De Kamerbrief van minister Van Engelshoven van 27 maart jl. over het steunpakket voor de culturele en creatieve sector is volgens de Museumvereniging - op z’n zachtst gezegd - teleurstellend. Behalve een aantal proces- en procedureafspraken bevat het nauwelijks concrete steunmaatregelen voor het museumveld. De maatregelen beperken zich vooralsnog tot meer liquiditeit en coulance, maar daadwerkelijke steun blijft achterwege.

Concreet is de minister van OCW over uitstel van betaling gedurende drie maanden voor de ruim 20 rijksmusea die huren van het Rijksvastgoedbedrijf. Voorts ondersteunt de minister een initiatief van de sector zelf om consumenten op een alternatieve manier te compenseren voor hun entreebewijzen; dit geldt ook voor de Museumkaart. Al met al is dit volstrekt onvoldoende om het voortbestaan van alle musea te kunnen garanderen.

Passend steunpakket voor álle musea is nog steeds nodig

Zicht op een passend steunpakket voor álle musea - ongeacht hun grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering – ontbreekt. De Museumvereniging zet zich onverkort in voor doelgerichte steun. Steun aan meer dan 400 musea die bij de Museumvereniging zijn aangesloten en samen goed zijn voor 95% van de jaaromzet in de CBS-statistieken. En voor steun aan de bijna 200 andere, meestal niet-geregistreerde musea die volledig op vrijwilligers draaien. Tezamen met het Landelijk Contactorgaan Museumconsulenten inventariseren we de noden van die musea.

De tijd dringt

De urgentie van de noden blijkt mede uit een enquête van de Museumvereniging. Hoewel meer werkkapitaal nodig is om de onzekere periode van tijdelijke sluiting te overleven, is compensatie van de derving van eigen inkomsten uiteindelijk onontbeerlijk. Het museumveld loopt gemiddeld ten minste 10 miljoen euro per week mis. Nog steeds is onduidelijk in hoeverre de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) lastenverlichting biedt. Voor musea is het van belang dat alleen gekeken wordt naar het verlies aan eigen inkomsten; subsidies dienen buiten beschouwing te blijven omdat deze meestal zijn geoormerkt voor collectiebeheer en huisvesting. En het is van belang dat alle vaste, tijdelijke en flexibele contracten meetellen en dat de loonkosten inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenpremie zijn. Want dan kan werkgelegenheid en inkomen van alle werkenden, ook van zzp’ers, zo veel mogelijk behouden worden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet hierover uitsluitsel geven. Ook een akkoord van het ministerie van Economische Zaken op eerder genoemd voorstel van de sector om consumenten niet zonder meer te restitueren, is noodzakelijk om musea gedurende de tijdelijke sluiting te kunnen bevoorschotten zonder dat daar bezoeken met de Museumkaart tegenover staan.    

Samenwerking is essentieel   

We dringen verder aan op een actievere rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de gemeentelijk gefinancierde musea en niet-gesubsidieerde musea, veelal gerund door vrijwilligers, door deze lastige tijd heen te helpen met specifieke maatregelen. De Museumvereniging heeft daartoe vandaag een oproep gedaan samen met de Federatie Cultuur, een samenwerking van brancheorganisaties in de cultuursector. Daarnaast heeft de Museumvereniging als onderdeel van de Federatie Cultuur de handen ineen geslagen met onder andere de Federatie Creatieve Industrie, de Creatieve Coalitie, de Kunstenbond, commerciële film- en theaterproducenten en Kunsten ’92 om voorstellen te doen om generieke maatregelen bij te buigen waar mogelijk en daarop aanvullend te komen tot sectorspecifieke maatregelen. Daarover loopt het overleg nog met de minister van OCW. De Federatie Cultuur constateert evenwel dat meer tempo nodig is om ook op gemeentelijk niveau, tot in de haarvaten van onze samenleving, tot een effectief steunpakket te komen.

Hart onder de riem van musea

Verenigingsvoorzitter Irene Asscher-Vonk spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop musea zich momenteel online presenteren. Juist nu de deuren gesloten moeten blijven voor ons aller gezondheid zetten musea zich nog steeds volop in om een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties te stimuleren. En bieden musea velen dagelijks troost en inspiratie.   

 

Deel dit nieuws