Moties bij debat over Fair Practice Code

Nieuws | 11 mrt. 2020

Dinsdag 10 maart 2020 was de plenaire Kamervergadering over de Fair Practice Code. In totaal werden er vijf moties ingediend, die in grote lijnen erop gericht zijn de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Op 17 maart wordt er over deze moties gestemd.

GroenLinks en PvdA verzochten de regering rekening te houden met het eigen karakter van de culturele en creatieve sector en de sector goed te betrekken bij de uitwerking van het arbeidsmarktbeleid. Dit omdat er in de culturele en creatieve sectoren twee keer zoveel mensen niet in loondienst werken - bijvoorbeeld als zzp’er - als het landelijk gemiddelde (landelijk is dat 30% en in de culturele en creatieve sector 60%).

Onderzoeken toepassing voor hele sector

In een andere motie vroegen dezelfde partijen ook om te onderzoeken wat nodig is om de Fair Practice Code in de gehele culturele sector toe te passen. Waarbij er niet wordt uitgegaan van een gelijkblijvend budget vanuit het Rijk en waarbij de Kamer hier voor de zomer over geinformeerd wordt. In het onderzoek dat de minister van OCW tot nu toe heeft laten doen, ging het alleen over instellingen die een subsidie van het Rijk ontvangen en moest het budget gelijk blijven.

Implementatieplan presenteren

Verder was er een motie van SP, GroenLinks en PvdA om de minister te vragen een implementatieplan voor de Fair Practice Code te presenteren inclusief een financiële onderbouwing, die meer recht doet aan de precaire positie van makers en instellingen in de culturele sector. Ook diende de VVD een motie in om in kaart te brengen wat de verhouding bij culturele en creatieve mbo-opleidingen is tussen de kans op een stageplaats en kansen op de arbeidsmarkt. Waarbij gevraagd is de Kamer hier voor 1 januari 2021 te informeren'. Dit omdat er signalen zijn dat mensen na afloop van hun stage zelden een baan krijgen aangeboden. Een motie van D66 verzoekt de regering om in 2020 een wetsvoorstel in te dienen ten behoeve van collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector voor zzp’ers en aan de Kamer te rapporteren over de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie in deze sector. Waarbij centraal moet staan of de positie van werkenden in de culturele en creatieve sector verbeterd is. PvdA en GroenLinks haakten bij deze motie aan, omdat die lijkt op voorstellen die zij zelf al eerder hebben ingediend. De vijfde motie was van PvdA, SP en GroenLinks. Zij verzochten de regering bij de Voorjaarsnota een implementatieplan voor de Fair Practice Code te presenteren inclusief een financiële onderbouwing, die meer recht doet aan de precaire positie van makers en instellingen in de culturele sector.

Minister heeft geen extra budget

De minister antwoordde in hoofdlijn dat ze het onderzoek van SiRM bewust alleen had laten doen naar instellingen die Rijkssubsidie ontvangen, omdat zij niet gaat over subsidies van gemeenten en provincies en niet over de commerciële delen van de creatieve en culturele sectoren. Ook benadrukte ze niet over extra budget te beschikken.

De moties zijn te vinden op de website van de Tweede Kamer.

De Museumvereniging

De Museumvereniging pleit voor extra geld voor de implementatie van de Fair Practice Code en heeft daarover een brief aan de vaste Kamercommissie van OCW gestuurd.

Deel dit nieuws