Minister OCW doet nog geen boter bij de vis voor een eerlijke beloning in museumsector

Nieuws | 28 feb. 2020

De Museumvereniging verzoekt de Tweede Kamer om in het debat 'Toepassing 'Fair practice Code' op 4 maart aanstaande de minister te bewegen tot een eenmalige tegemoetkoming in 2020 én een structurele reparatie vanaf 2021 voor de realisatie van een eerlijke beloning, die het kwalitatieve aanbod door de Nederlandse (rijks)musea in stand houdt.

Een onderzoek - in opdracht van de minister en in samenspraak met overheden en de museumsector - naar alle relevante factoren en effecten voor een eerlijke beloning moet daarvoor de basis leggen. Want een eerlijke beloning is het uitgangspunt om gezond, gemotiveerd en productief aan het werk te blijven in de museumsector.

Consequenties Fair Practice Code

Het stelt de Museumvereniging teleur dat de minister van OCW geen verantwoordelijkheid neemt voor het landelijk museumbestel nu zij stelt dat (rijks)musea zelf in staat zouden moeten zijn om de consequenties van de Fair Practice Code te dragen. Deze code is een subsidieverplichting voor de rijksmusea onder de Erfgoedwet en culturele instellingen in de Basisinfrastructuur. Maar ook andere regelgeving zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft financiële effecten die nog niet gekwantificeerd zijn. De vereniging constateert dat de minister geen recht doet aan de maatschappelijke betekenis van (rijks)musea en vraagt de minister dan ook om een tegemoetkoming voor de realisatie van een eerlijke beloning die het kwalitatieve, innovatieve aanbod door de (rijks)musea in stand houdt.  

Extra middelen zijn ontontbeerlijk

Er is minimaal 17,8 miljoen euro per jaar extra nodig voor de rijksmusea voor een redelijke beloning en ter compensatie van structureel onbetaald overwerk én om in de museumsector gelijke tred te houden met de rest van de economie. Rekening houdend met subsidiëring door andere overheden gaat het zelfs om ten minste 50 miljoen euro per jaar extra. Anders dan de minister stelt, is de Museumvereniging van mening dat de sector deze meerkosten niet zelf kan dragen. Gezien de financiële positie van (rijks)musea achten wij het niet realistisch dat de eigen inkomsten nog veel verder zullen toenemen en andere overheden hebben geen financiële geen ruimte om voor de sector een eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering mogelijk te maken. Extra middelen zijn dus onontbeerlijk.

Alle musea samen

Zo’n 17 miljoen inwoners en een groeiend aantal buitenlandse bezoekers aan Nederland verbinden met museale collecties door het hele land: dat is de uitdaging waar ruim 400 musea tezamen met de Museumvereniging voor staan. Het gaat niet alleen om de rijksmusea die vanaf 2021 onder de Erfgoedwet vallen en de twaalf musea – één per provincie – met een collectie van (inter)nationaal belang die in de komende Basisinfrastructuur worden opgenomen maar om álle door overheden (mede)gefinancierde musea. Zij ontvangen inmiddels jaarlijks meer dan 30 miljoen bezoeken en zijn er tezamen in geslaagd de afgelopen jaren hun eigen inkomsten te laten stijgen naar hetzelfde niveau als de ontvangen subsidies.


 

Deel dit nieuws