Miljoenennota: musea tellen én delen mee!

Nieuws | 20 sep 2018

De museumsector profiteert de komende jaren mee met het gunstige economische klimaat in ons land. De cultuursector krijgt er in 2019 €50 miljoen extra bij, in 2020 loopt dat op tot €80 miljoen extra. Dat is goed nieuws en daarmee wordt een periode van kil politiek cultuurbeleid definitief afgesloten.

In de Troonrede is de cultuur- en museumbranche nadrukkelijk genoemd. De positieve begrotingsstukken worden besproken in de Tweede Kamer die deze dient goed te keuren. Het wetgevingsoverleg Cultuur, waar de inhoud van de cultuurportefeuille wordt besproken, staat gepland voor 19 november.

Museale uitdagingen
Toch is het voor onze sector geen gelopen race in Den Haag. Een aantal museale uitdagingen die opgenomen waren in het regeerakkoord komen op dit moment onvoldoende terug in de beleidsvoornemens. Denk bijvoorbeeld aan collectiebeheer en onderzoek en garantstelling voor geleende topstukken (indemniteitsregeling). Als Museumvereniging zetten we ons ervoor in, onder andere in gesprekken met de woordvoerders cultuur van alle partijen, dat deze onderwerpen terugkomen op de agenda. Die belangenbehartiging begint steeds met de hoofdboodschap: dat musea alleen samen het hele verhaal vertellen. De Museumvereniging maakt zich daarom sterk voor het publieke belang van álle aangesloten musea. In de miljoennota komen al een aantal punten terug die aansluiten op de beleidsdoelen van de Museumvereniging.

Versterken draagvlak musea

 • Nationaal museaal aankoopfonds:
  Bovenop de budgetverhoging van €50 miljoen voor de cultuursector komt er €15 miljoen voor het Nationaal Museaal Aankoopfonds.

 • Scholenbezoek:
  Door de Koning benoemd in de Troonrede: “het wordt mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken”. Daarom komt er via de zogenaamde prestatiebox €4,9 miljoen beschikbaar voor kinderen in het primair onderwijs. Om te zorgen dat dit geld (en de bezoeken) ook echt in de museumsector besteed wordt, houdt de Museumvereniging vinger aan de pols.

 • Digitalisering:
  Onder de noemer ‘verbreden inzet cultuur’ investeert het kabinet in 2019 en 2020 €6 miljoen per jaar in de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. We zijn als vereniging nauw betrokken; onze verwachting is dat museale collecties significant onderdeel uitmaken van deze besteding.

 • Diversiteit:
  Uit de troonrede blijkt dat de regering wil investeren in historisch besef en culturele diversiteit. We houden de concrete investeringen in de gaten, tot nu toe zijn er geen specifieke budgetten geoormerkt.

Vergroten verdienvermogen musea

 • Experimenteer reglement kunstenaarshonoraria:
  In 2019 en 2020 komt er €800.000 beschikbaar voor het experimenteer reglement kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds. Deze regeling draagt bij aan een professionele contract- en onderhandelingspraktijk bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. De Museumvereniging blijft zich hard maken voor criteria die bij de museale praktijk passen.

 • Vrijwilligers:
  Vanaf 2019 wordt de onbelaste vrijwilligersvergoeding verhoogd naar €170 per maand en €1700 per jaar. Een terechte blijk van waardering, ook voor de ruim 27.000 vrijwilligers in onze sector. 
 • BTW-verhoging:
  Op dit gebied sluiten we aan bij de lobby van Gastvrij Nederland en VNO-NCW/MKB-Nederland. Musea hebben ons laten weten dat dit een punt van zorg is: uit een effectberekening blijkt dat de BTW-verhoging zal leiden tot minder museumbezoek en zet het de stijging van de eigen inkomsten van musea onder druk.

Bovendien investeert het kabinet in 2019 op 2020 €4 miljoen in proeftuinen omtrent de stedelijke en regionale profielen. Met deze profielen stellen provincies en gemeenten hun gezamenlijke visie op voor cultuur. Culturele instellingen worden uitgenodigd daaraan actief mee te werken. Aanvullende informatie vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/cultuurbeleid-2021.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws