Landelijke belangenbehartiging

Wij voeren een actief public affairs-beleid om de belangen van de museumsector zo goed mogelijk te behartigen. Zo leveren we input over onze standpunten en gaan we het gesprek aan met beleidsmedewerkers en Kamerleden. 

Raadsadvies over financiering schiet voor musea nog tekort

De Raad voor Cultuur bepleit aanvullende instrumenten om nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Maar een gezonde financiële basis vraagt om extra investeringen van de overheid in musea én het stopzetten van tegenstrijdigheden in overheidsbeleid. 

Gulle gevers én musea zijn niet gebaat bij openbaarmaking persoonsgegevens; Museumvereniging maakt bezwaar tegen inbreuk op privacy

Musea op de kaart bij begrotingsbehandeling

2018 – Met aandacht voor vrijwilligers, bruikleenverkeer, de Geefwet en de herinrichting van het cultuurstelsel toonden cultuurwoordvoerders van zowel coalitie- als oppositiepartijen zich wederom betrokken bij de musea.

Kamerleden tonen zich betrokken bij musea tijdens cultuurdebat Tweede Kamer

2018 – In de Tweede Kamer vond op 30 mei jl. het Algemeen Overleg Cultuur plaats tussen de woordvoerders cultuur en minister van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De algemene tendens tijdens het debat was positief.

Kamerdebat – VAO Cultuur

2018 – Vandaag vond een Kamerdebat – VAO Cultuur plaats, een vervolg op het cultuurdebat van 30 mei jl. Tijdens de vergadering zijn meer dan 20 moties ingediend.

Musea in gesprek met de Raad voor Cultuur over het Sectoradvies Musea

2018 – Op initiatief van de Raad voor Cultuur zijn de leden van de Museumvereniging met de Raad in gesprek gegaan over het in april gepresenteerde Sectoradvies Musea 'In wankel evenwicht'. 

Cultuur in een open samenleving

2018 – Op 12 maart 2018 presenteerde Minister Van Engelshoven haar visie op cultuur voor de komende vier jaar. 

Begrotingsbehandeling 13 november 2017

2017 – Op 13 november 2017 vond in de Tweede Kamer het begrotingsoverleg OCW plaats voor het onderdeel cultuur, met de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. Op 21 november werd gestemd over de ingediende moties.

Prinsjesdag 2017

2017 – Op Prinsjesdag wordt de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gepresenteerd.

© Wikimedia Commons

Tweede Kamerverkiezingen 2017

2017 – In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 heeft de Museumvereniging vier standpunten aangedragen.