Kamerleden dienen verschillende moties in om musea steuntje in de rug te geven

Nieuws | 13 jun 2018

Vandaag vond een Kamerdebat – VAO Cultuur plaats, een vervolg op het cultuurdebat van 30 mei jl. [zie hier een verslag]. Tijdens de vergadering zijn meer dan 20 moties ingediend (aangenomen moties hebben een verplichtende werking voor de minister). Collectiezichtbaarheid, in het bijzonder voor stad- en streekmusea, werd vertaald in twee moties. Een andere motie roept op om de nieuwe middelen voor digitalisering te gebruiken voor het ontsluiten van museale collecties. Ook het extra cultuurbudget voor de regio vanaf 2021 kwam enkele keren op tafel.

Collectiezichtbaarheid

Vera Bergkamp (D66) diende een motie in, medeondertekend door het CDA, die constateert dat veel stad- en streekmusea het moeilijk hebben volgens het sectoradvies musea van de Raad voor Cultuur. De motie roept op om de toegang tot bruiklenen voor deze musea te verbeteren en in overleg met de museale sector de collectiemobiliteit te verbeteren. Deze motie is sympathiek en bouwt ook voort op het onderzoek naar bruikleenverkeer dat de Museumvereniging begin dit jaar heeft uitgevoerd. Minister Van Engelshoven reageerde dat zij voorstander is van collectiemobiliteit en zichtbaarheid van collecties. Zij gaf aan dat zij 12 juni met VNG en IPO een code bruikleenverkeer heeft vastgesteld, met als doel om de kosten zoals verzekeringskosten voor stad- en streekmusea zo laag mogelijk te houden. Deze code is opgesteld met medewerking van de Museumvereniging. De rijksoverheid geeft in deze code het voorbeeld door als eigenaar van collecties bijvoorbeeld geen verzekeringen voor total loss te vragen. In cultuurconvenanten die de minister samen met alle landsdelen en regio’s heeft getekend in 2017, onderschrijven beide eigenaars van collecties dat zij dit onderstrepen. Musea kunnen zich dus op deze beperkte verzekeringseisen richting hun collectie-eigenaren beroepen. Voor meer info, lees hier verder.

VVD-woordvoerder Antoinette Laan diende ook een motie in die als doel heeft de collectiezichtbaarheid te vergroten. Deze motie richt zich echter op de collectie van 65.000 objecten bij het RCE en wil geld uit het Nationaal Museaal Aankoopfonds halen om de collectiezichtbaarheid te vergroten. De minister ontraadde deze motie, omdat ze het oogmerk wel steunt, maar niet een budgetoverheveling naar het RCE, die dit volgens haar niet nodig heeft.

Digitalisering

D66 en VVD dienden een motie in die oproept om de extra 12,4 miljoen euro voor digitale toegankelijkheid te benutten voor musea om hun collecties te kunnen doorzoeken. De minister gaf aan dat zij in de brief die zij voor de begrotingsbehandeling in het najaar naar de Kamer stuurt, nader op de besteding van deze middelen zal ingaan.

Budget voor de regio

In een tweetal moties werd ook ingegaan op de regioprofielen die de minister gaat opstellen. De minister antwoordde dat zij niet van bovenaf regioprofielen gaat opleggen, maar het initiatief bij de regio’s zelf ligt. Op de vraag of dan wel alle wethouders uit alle delen van het land aangesloten zijn, stelde de minister dat de wethouders hier zelf een verantwoordelijkheid hebben.

Verscheidene moties die werden ingediend, gingen over vergoedingen, eerlijk salaris en tarieven voor makers en kunstenaars. Op een motie van VVD en GroenLinks om te onderzoeken welke voor- of nadelen een verlenging van de subsidieperiode van de basisinfrastructuur (BIS) van 4 naar 6 jaar heeft, reageerde de minister dat voor (rijks) musea deze termijn al langer is door de Erfgoedwet. Een periode van vier jaar ziet ze als een goede balans. Groenlinks-woordvoerder Ellemeet diende een motie in die verzoekt om het budget voor de honorariumrichtlijn voor kunstenaars voor twee jaar te verlengen. Daarover laat de minister het oordeel aan de Kamer. Het belang van het onderwerp is onderdeel van het beleid. Veel van de besproken onderwerpen zullen bij de begrotingsbehandeling na Prinsjesdag opnieuw aan bod komen.

Cultuureducatie en scholenbezoek musea

Het onderwerp cultuureducatie en museumbezoek door scholen kwam in het debat niet meer aan bod. Als Museumvereniging hebben wij een pleidooi voor oormerking van dit geld voorafgaand aan het debat neergelegd bij de verschillende woordvoerders. De minister gaf aan dat zij staat voor het schoolbezoek aan musea en hierop controleert door monitoring, naleving van het bestuursakkoord PO en inspectie op de bestede middelen. Op dit moment is er niet voldoende steun voor een motie over dit onderwerp. Als vereniging volgen we de uitvoering van dit punt uit het regeerakkoord op de voet.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Meer informatie over dit onderwerp?

Meer informatie over dit onderwerp?

We helpen u graag verder.

Deel dit nieuws