Het verwerven, in bruikleen nemen en/of tentoonstellen van objecten verkregen via illegale handel

In  november 2000 constateert de vereniging ICOM Nederland dat musea soms illegaal geëxporteerde objecten verwerven, in bruikleen nemen, tentoonstellen en/of opnemen in een catalogus of andere publicatie.

Dit is in strijd met de duidelijke richtlijnen die vermeld staan in de ICOM Code of Ethics en de daarop gebaseerde Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek (voorloper van de Ethische Code voor Musea).

ICOM Nederland stelt drie vragen aan de Commissie Museale Gedragslijn (nu de Ethische Codecommissie voor Musea). Door welke instantie wordt een museum aangesproken dat de bovenstaande richtlijnen overtreedt? Welke stappen worden in dat geval ondernomen door die instantie en het museum? Welke maatregelen kunnen er genomen worden bij onwil, herhaalde overtredingen en aantoonbare nalatigheid en wie ziet toe op de naleving daarvan?

De Commissie stelt vast dat de handelwijze die ICOM Nederland signaleert inderdaad in strijd is met de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek. Ze komt tot de volgende aanbevelingen:

  • Het bestuur van de Nederlandse Museumvereniging (NMV, tegenwoordig Museumvereniging) spreekt musea aan op overtreding van de bepalingen van de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek.
  • De NMV stelt een ‘Meldpunt verdachte objecten’ in. Bij een gegronde melding dringt zij er bij het betrokken museum op aan deze objecten niet te verwerven, in bruikleen te nemen, tentoon te stellen of op te nemen in hun publicaties. Mocht dit inmiddels toch al gebeurd zijn, dan verzoekt de NMV het betrokken museum de ontstane situatie zoveel mogelijk ongedaan te maken.
  • De NMV stelt een procedure in die kan leiden tot het ongedaan maken van de museumregistratie na flagrante en stelselmatige overtreding van de Gedragslijn.

De NMV dringt er bij de overheid op aan passende wettelijke maatregelen te nemen die (transit)handel van illegale cultuurgoederen tegengaan. Ook dringt zij aan op aanpassing van de bevoegdheden van de Inspectie Cultuurbezit, zodat deze effectiever kan optreden.

Download het het advies (pdf)