Geen toezeggingen minister OCW voor eerlijke beloning in museumsector

Nieuws | 04 mrt. 2020

Algemeen overleg 4 maart 2020 toepassing Fair Practice Code

De minister van OCW heeft (nog) geen toezeggingen gedaan over extra geld om een eerlijke beloning in de (museum)sector mogelijk te maken. Dat is de uitkomst van het algemeen overleg van 4 maart over de toepassing van de Fair Practice Code.

Van Engelshoven blijft bij haar brief van 19 februari: instellingen in de cultuursector moeten zelf de meerkosten dragen voor een eerlijkere betaling van werknemers en freelancers. Wel nuanceerde de minister: "Het uitgangspunt is níet volg de code naar de letter, maar omarm de principes." Zij biedt instellingen die in de periode 2021-2024 een rijkssubsidie zullen ontvangen daarmee ruimte de code naar eigen inzicht toe te passen. De Museumvereniging roept de Tweede Kamer nogmaals op om de minister aan te sporen om alsnog extra middelen ter beschikking te stellen. Want zo kunnen (rijks)musea de komende jaren innovatief en kwalitatief aanbod voor een groot en divers publiek realiseren en een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties stimuleren. 

Extra geld cultuursector

Meerdere kamerleden drongen aan op extra geld voor de cultuursector, zodat eerlijk belonen kan samengaan met evenveel en even goed aanbod van cultuur voor iedereen. Zo vroeg Corinne Ellemeet van GroenLinks: "Kan de minister de garantie geven dat er geen onherstelbare schade wordt aangericht?" Haar collega Peter Kwint van de SP bracht de bezuinigingen in herinnering uit 2012 en stelde: "Het is geen schande terug te komen op eerdere besluiten. Stop niet de code. Stop afdwinging van de code zonder de extra middelen." Lodewijk Asscher van de PvdA constateerde over de code als eis zonder extra middelen: "Of je jaagt publiek weg door prijzen te verhogen. Of je vermindert aanbod." Tot slot vroeg CDA-woordvoerder Lenny Geluk de minister of bij de gevolgen van de implementatie van de code ook geografische spreiding is meegenomen. De Kamerleden kondigden een vervolgdebat aan waar zij moties zullen indienen om hun zorgen te onderstrepen. Die komen aanbod in een vervolgoverleg dat in maart zal plaatsvinden.

Tegemoetkoming realisatie eerlijke beloning

De Museumvereniging heeft op 28 februari al aan de Kamerleden en de minister geschreven dat zij teleurgesteld is dat de minister van OCW geen verantwoordelijkheid neemt voor het landelijk museumbestel. Musea zijn verplicht de Fair Practice Code toe te passen als zij een subsidie aanvragen. Dit geldt zowel voor de rijksmusea onder de Erfgoedwet als voor culturele instellingen in de Basisinfrastructuur. Daarnaast vindt de Museumvereniging het belangrijk dat de minister financieel ook rekenschap gaat geven van de effecten van andere regelgeving, zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De vereniging constateert dat de minister geen recht doet aan de maatschappelijke betekenis van (rijks)musea en vraagt de minister dan ook om een tegemoetkoming voor de realisatie van een eerlijke beloning die het kwalitatieve, innovatieve aanbod door de (rijks)musea in stand houdt.  

De volledige reactie van de Museumvereniging op de plannen van de minister is hier in ons nieuwsbericht van 28 februari terug te lezen.

Deel dit nieuws