Ethische Code voor Musea

De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland.

Naleven van de Ethische Code

Leden van de Museumvereniging hebben door het lidmaatschap toegezegd de Ethische Code voor Musea en de daarop gebaseerde Leidraad Afstoting Museale Objecten 2016 (LAMO) te zullen naleven. Ook als een museum bij Stichting Museumregister Nederland wil worden geregistreerd, moet het de Ethische Code onderschrijven.

De Ethische Code en de LAMO gelden voor het museum als rechtspersoon (bijvoorbeeld bij collectieregistratie en afstoting), maar ook voor individuele museummedewerkers (bijvoorbeeld bij het aannemen van giften of het handelen in objecten voor eigen rekening). De Code is een vrije vertaling van de ICOM Code of Ethics for Museums uit 2004 en volgt de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek op (in 1991 vastgesteld door de Museumvereniging en ICOM-Nederland en in 1999 herzien). Ieder museum moet zelf toezien op de naleving van de Ethische Code.

Ethische Codecommissie voor Musea

De Ethische Codecommissie voor Musea adviseert over de inhoud en toepassing van de Ethische Code. De leden van deze commissie worden benoemd door de Museumvereniging, Stichting Het Nederlands Museumregister, ICOM-Nederland, Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, Stichting Museumkaart en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea. De werkwijze van de Ethische Codecommissie is vastgelegd in een reglement

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder