Cultuureducatie

Leerlingen leren van het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, van cultuurbezoek en van lezen over cultuur. Ze leren over cultuur door er actief mee bezig te zijn, zelf iets te maken en door te reflecteren op eigen werk en dat van anderen.

Om een blijvende binding van alle inwoners van ons land te realiseren met museale collecties beginnen we als Museumvereniging steeds bij de jongste jeugd. Dit doen we onder andere door schoolbezoek te stimuleren. Naast het cultuuronderwijs dat leerlingen op school krijgen, leveren cultuurinstellingen een bijdrage aan cultuureducatie. In een museum is een leven lang leren praktijk. Zo maken kinderen kennis met schoonheid, leren zij de waarde van kunst begrijpen en worden ze uitgedaagd om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Daarbij bevorderen musea reflectie en debat.

Cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is voor het primair onderwijs vastgelegd in de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie. De meeste basisscholen hebben een Interne Cultuurcoördinator (ICC). Deze formuleert het cultuurbeleid en is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele activiteiten. Omdat deze rol vaak als extra taak door een (vak)leerkracht of directeur wordt uitgevoerd wil de Museumvereniging de positie van ICC versterken door: meer tijd en middelen vrij te maken voor verdere professionalisering van de ICC,
de lerarenbeurs inzetbaar te maken voor het volgen van een masteropleiding Cultuureducatie en schoolbesturen aan te moedigen om de functie van ICC hoger te belonen door de functiemix anders toe te passen.

Pabo-opleiding

De Museumvereniging adviseert de rijksoverheid om de kennisbasis cultuureducatie als verplicht onderdeel op te nemen in de Pabo-opleiding. Daarnaast raadt zij leerkrachten aan om zelf regelmatig, zowel fysiek als online, musea te bezoeken ter inspiratie maar bovenal ook om hen vertrouwder maken met kunst en cultuur. Als Museumvereniging staat het buiten kijf dat in het kader van het publieke belang dat musea hebben voor alle inwoners van Nederland musea hoe dan ook een vaste plek verdienen in de klas. Of dit nu is doordat leerlingen op museumbezoek gaan of musea (een deel van) hun collecties op school laten zien.

Programma Cultuureducatie met Kwaliteit

De rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Initiatiefnemer en opdrachtgever is het ministerie van OCW. Kinderen laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren, dat is waar CmK zich voor inzet. Om dit te bereiken bevordert CmK onder meer de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen.

Trendrapport Museumeducatie

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Dit sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Museumvereniging om een blijvende binding van alle inwoners van ons land met museale collecties mogelijk te maken, waarbij wij steeds weer beginnen bij de jongste jeugd. LKCA werkt op dit moment samen met de sectie publiek en presentatie van de Museumvereniging hard aan het nieuwe trendrapport museum- en erfgoededucatie. Het rapport wordt 18 juni 2020 gepresenteerd.