Cultuureducatie

Primair onderwijs

Leerkrachten in het primair onderwijs zijn verplicht les te geven in kunst en cultuur, doordat cultuureducatie verankerd is in de kerndoelen 54, 55 en 56 van het basisonderwijs. Veel docenten hebben alleen weinig tot geen specifieke vakkennis op dit gebied, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van de lessen kunstzinnige oriëntatie.

Interne Cultuurcoördinator
Op de meeste basisscholen is een Interne Cultuurcoördinator (ICC) aanwezig. De ICC formuleert het cultuurbeleid en is verantwoordelijk voor het organiseren van culturele activiteiten. Deze rol wordt nu vaak nog als extra taak door een (vak)leerkracht of directeur uitgevoerd. De Museumvereniging wil de positie van ICC versterken door:

  • Meer tijd en middelen vrij te maken voor verdere professionalisering van de ICC;
  • De lerarenbeurs inzetbaar te maken voor het volgen van een masteropleiding Cultuureducatie;
  • Schoolbesturen aanmoedigen om de functie van ICC hoger te belonen door de functiemix anders toe te passen.

De Museumvereniging beveelt aan om de kennisbasis cultuureducatie als verplicht onderdeel op te nemen in de Pabo-opleiding. Daarnaast kan regelmatig een museum bezoeken leerkrachten inspireren en bovenal vertrouwder maken met kunst en cultuur. Musea moeten hoe dan ook een vaste plek krijgen in de klas. Leerlingen kunnen op museumbezoek gaan, maar musea kunnen ook hun collecties op scholen laten zien.

Meer informatie over kinderen & museumbezoek:
- Museumeducatie Prijs 
- In musea komt onderwijs tot leven / Taskforce Educatie 
Kinderen en Museumbezoek 

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?

We helpen je graag verder

We helpen je graag verder

Met ons in gesprek over dit onderwerp?