Code Culturele Diversiteit

De gedragscode Code Culturele Diversiteit zorgt voor het zichtbaar maken en monitoren van ambities en resultaten op het gebied van culturele diversiteit. De Museumvereniging was onderdeel van de stuurgroep bij het opstellen van de Code. In 2016 is er een nieuw actieplan opgesteld om de Code meer ruchtbaarheid te geven in de culturele sector.

Culturele diversiteit

De samenleving verandert structureel; er is sprake van een smeltkroes van Nederlanders met een variëteit aan culturele biografieën. In grote steden heeft 40% tot 50% van de kinderen een cultureel diverse achtergrond. Elders in het land is dat percentage groeiende, maar nog significant lager (gemiddeld ongeveer 17%). Regionaal zijn er verschillen, maar feit is dat deze trend verder zal voortzetten. Het is de realiteit waartoe het culturele veld zich moet verhouden. Met de tijd mee gaan betekent in dit geval ook het inspelen op nieuwe mogelijkheden en nieuwe doelgroepen. Niet alleen omdat het sociaal wenselijk is om niemand uit te sluiten, maar ook omdat het vanuit economisch opzicht van belang is om als instelling te overleven.

Waarom een Code?

Cultuur verbindt en verrijkt, en zou dat moeten doen, ongeacht culturele achtergrond. Dit is echter nog niet altijd het geval. Een deel van het potentiële publiek voelt zich niet aangetrokken tot het culturele aanbod. De Federatie Cultuur (FC) – waar de Museumvereniging onderdeel van uit maakt – streeft naar een open en toegankelijke culturele sector waarbij representatie en inclusiviteit sleutelbegrippen zijn. De Code helpt daarbij en is een instrument dat instellingen in de culturele en creatieve sector kunnen gebruiken om het beleid en de activiteiten van de eigen organisatie aan te toetsen: hoe doe ik het op het vlak van culturele diversiteit en inclusiviteit? De Code hanteert vier peilers: Publiek, Personeel, Programma en Partners.

In 2016 is er een actieplan opgesteld om de Code meer ruchtbaarheid te geven in de culturele sector.
Lees hier het actieplan Cultuur en Creatief Inclusief.

Nieuw beleid

In de plannen die in 2016 zijn ingediend bij de Rijksoverheid, de Rijkscultuurfondsen en gemeenten laten veel instellingen weten, naast de Governance Code Cultuur, ook de Code Culturele Diversiteit te hanteren. Aangenomen kan worden dat deze instellingen in 2018 en de komende jaren, actief met de Code aan de slag gaan of willen gaan. In het vervolg van de campagne moet dan meer aandacht zijn voor de praktische invoering. Belangrijk onderdeel van het implementeren van de Code is de inzet op bewustwording omtrent onbewuste vooroordelen en uitsluiting (‘unconcious bias’).

Minister van OCW Ingrid van Engelshoven heeft aangegeven dat diversiteit en inclusiviteit in de cultuursector één van de speerpunten voor beleid wordt binnen haar ambtstermijn. Het blijft stevig op de agenda totdat inclusiviteitsbeleid structureel onderdeel is van iedere professioneel werkende culturele organisatie.

Om op de hoogte te blijven van het project, ga naar www.cultuurencreatiefinclusief.nl.

We helpen u graag verder

We helpen u graag verder

Minister Bussemaker (2012-2017) over het belang van culturele diversiteit.
We helpen u graag verder

We helpen u graag verder