Bulkafstoting

Sommige musea hebben grote groepen voorwerpen in hun collectie met een lage erfgoedwaarde. Soms is niet duidelijk hoe die zijn verworven of is zelfs niet zeker dat het museum eigenaar is.

Hoe moeten deze musea handelen als ze dergelijke voorwerpen willen afstoten? Die vraag wordt in 2013 door het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM) voorgelegd aan de Ethische Codecommissie.

De commissie wijst allereerst op het burgerlijk recht: niemand mag beslissen over andermans eigendom. Musea mogen dus alleen voorwerpen afstoten waarvan ze eigenaar zijn. Dit moet gebeuren volgens de Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO). Bruiklenen of in bewaring gegeven voorwerpen komen hier in principe dus niet voor in aanmerking. Maar de commissie vindt wel dat er vanuit ethisch oogpunt soms uitzonderingen gemaakt mogen worden, bijvoorbeeld wanneer de kans heel klein is dat een vroegere eigenaar zich alsnog meldt. Of als de erfgoedwaarde van het bewuste voorwerp heel laag is.

Het advies luidt dus: ja, musea mogen voorwerpen met een lage erfgoedwaarde volgens de LAMO afstoten, mits ze eigenaar zijn en mits de voorwerpen aan specifieke voorwaarden voldoen.

Download hier het advies (pdf)