Bestuur

De Museumvereniging is een vereniging met een bestuur en een algemene ledenvergadering. Het bestuur is onbezoldigd en bestuurt conform de principes zoals deze zijn neergelegd in de Governance Code Cultuur.

Op maandag 23 november 2020 vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering van de Museumvereniging online plaats via een live webinar. De museumdirecteuren konden vanuit Beeld en Geluid in Hilversum de ledenvergadering digitaal bijwonen. Op de agenda stond onder meer: een bestuurswissel (Peter Tieleman volgt Ewoud Goudswaard op als penningmeester per 24 november 2020), een update van de lobby en steunmaatregelen, Museumprotocol en routekaart, jaarplan en begroting 2021 en advies koloniale collecties. Verder konden we laten weten dat we per 1 januari 2021 negen nieuwe leden verwelkomen.

Ledenvergadering mei 2020

Maandag 25 mei 2020 vond de Ledenvergadering digitaal plaats vanuit Pakhuis de Zwijger. Alle directeuren van de bij de Museumvereniging aangesloten musea waren uitgenodigd om deze vergadering online bij te wonen. Dankzij een onlangs aangenomen noodwet zijn besluiten - genomen tijdens een online ledenvergadering - rechtsgeldig. Op de agenda stond onder meer: musea in tijden van corona, jaarverantwoording 2019, vaststellen notulen ledenvergadering 25 november 2019. Verder verwelkomden we nieuwe leden en droegen we een nieuw bestuurslid voor. 

Ledenvergadering 2019

In 2019 kwamen de leden tweemaal in vergadering bijeen, op 27 mei in het Kröller-Müller Museum te Otterlo en op 25 november in het Naturalis Biodiversity Center in Leiden. In mei stelde de ledenvergadering het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast. In november is ingestemd met het jaarplan 2020, de begroting en het nieuwe beleidsplan voor 2020-2022. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Bestuur Museumvereniging en Stichting Museumkaart

Irene Asscher-Vonk, hoogleraar arbeidsrecht, voorzitter (tweede termijn tot 1 januari 2022);
Erik van Ginkel, zakelijk directeur Rijksmuseum, vice-voorzitter, (derde termijn tot 15 september 2024);
Peter Tieleman, (eerste termijn tot 24 november 2024);
Tom van Slooten, directeur Natuurmuseum Fryslân, bestuurslid (eerste termijn tot 25 mei 2024)
Saskia Bak, directeur Museum Arnhem, bestuurslid (eerste termijn tot 20 november 2021);
Marianne Splint, directeur Museum Helmond, bestuurslid (eerste termijn tot 19 november 2022).

Nevenfuncties

Irene Asscher-Vonk, voorzitter bestuur Museumvereniging (2e termijn, tot 1 januari 2022)
Voorzitter bestuur Stichting Museumkaart;
Voorzitter Commissie melden misstand van het Voortgezet Onderwijs;
Bestuurslid Stichting Dudokkwartet Amsterdam;
Directeur Eigen geluid - begeleiding, advies, evaluatie.

Erik van Ginkel, vicevoorzitter bestuur Museumvereniging (derde termijn, tot 15 september 2024)
Vicevoorzitter bestuur Stichting Museumkaart;
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Amsterdams Fonds voor de Kunst;
Penningmeester Stichting CODART;
Bestuurslid Stichting Nederlandse Dansdagen Maastricht;
Vicevoorzitter Fundacion Han Nefkens Barcelona;
Lid Raad van Toezicht Nieuw Rosa Spierhuis;
Lid adviesraad Jacqueline van Tongeren Fonds;
Lid adviesraad Allard Pierson.

Peter Tieleman penningmeester bestuur Museumvereniging (1e termijn, tot 24 november 2024)
Voorzitter Raad van Bestuur Landgoed Anderstein NV;
Voorzitter Raad van Commissarissen Aalberts Beheer BV;
Voorzitter Stichting tot Beheer Aandelen (STAK) Centraal Boekhuis;
Voorzitter Supervisory Board Avedon Capital Partners BV;
Voorzitter Raad van Advies Van Bentum Transport;
Lid Raad van Advies Bochane Groep. 

Tom van Slooten, bestuurslid Museumvereniging (1e termijn, tot 25 mei 2024)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Bestuurslid Directeuren Overleg Leeuwarder Culturele Instellingen;
Bestuurslid Stichting Beheer Parkeergarages Leeuwarden;
Bestuurslid Stichting Kening;
Lid Raad van Advies Kolleksjesintrum Fryslân;
Lid Toerisme Alliantie Friesland.

Saskia Bak, bestuurslid Museumvereniging (1e termijn, tot 20 november 2021)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Voorzitter Stichting Fashion Design Festival Arnhem;
Voorzitter Stichting Farm of the World;
Voorzitter sectoradvies Beeldende Kunst Raad voor Cultuur;
Voorzitter Stichting Modekern;
Bestuurslid stichting Cultureel Netwerk Arnhem;
Redacteur Stichting Ons Erfdeel;
Jurylid Abe Bonnemaprijs voor jonge architecten;
Cultuurcommissie Noordelijk Cultuur Fonds (NCF).

Marianne Splint, bestuurslid Museumvereniging (1e termijn, tot 19 november 2022)
Bestuurslid Stichting Museumkaart;
Oudercommissie, Kinderstad Waalre.

Profiel Bestuur

  • Het bestuur bestaat uit maximaal zeven personen, waarvan vijf museumdirecteuren;
  • Twee van deze vijf zetels zijn voor directeuren van rijksmusea, waarvan één voor de directie van het Rijksmuseum in Amsterdam;
  • Eén van de museumdirecteuren wordt benoemd tot vicevoorzitter;
  • De voorzitter en penningmeester zijn niet werkzaam bij een museum en maken geen deel uit van een bestuur of raad van toezicht van een museum;
  • De voorzitter heeft een netwerk in het openbaar bestuur, affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed en ervaring met belangenbehartiging;
  • De penningmeester heeft financiële kennis en ervaring in bankwezen, bedrijfsleven of accountancy en affiniteit met kunst, cultuur en erfgoed;
  • Bij de samenstelling wordt gestreefd naar diversiteit in sekse, leeftijd en culturele achtergrond; 
  • De samenstelling weerspiegelt de veelzijdigheid van musea binnen de vereniging. 

    *Dit geldt zowel voor de Museumvereniging als de Stichting Museumkaart, gegeven het beleid dat deze besturen dezelfde samenstelling te hebben.

Beloningsbeleid

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de algemeen directeur geschiedt door het bestuur. Voor alle andere medewerkers van de vereniging geschiedt deze vaststelling door de algemeen directeur rekening houdend met de geldende cao Museum cao 2018-2020.