Bescherming van erfgoed verdient verbetering

Nieuws | 07 mrt. 2022

Vandaag heeft de Commissie Collectie Nederland, onder voorzitterschap van Sybrand van Haersma Buma, haar eindadvies overhandigd aan de staatssecretaris voor Cultuur en Media, Gunay Uslu. De commissie bepleit een nieuwe, dynamische visie op de Collectie Nederland en een nieuwe wijze van beschermen van objecten die daartoe behoren. De noodzaak om erfgoed te beschermen is urgenter dan ooit. De Museumvereniging waardeert de nieuwe aandacht voor wat wordt gezien als beschermwaardig erfgoed voor Nederland.

De commissie stelt voor een nationaal uitvoervergunningensysteem te ontwikkelen, in plaats van een statisch register te hanteren. Doel is beter vorm te geven aan het concept dat de Collectie Nederland geen fysiek af te bakenen verzameling cultuurgoederen is, maar een cultureel concept dat altijd in ontwikkeling is. De Collectie Nederland zou een dynamisch beeld van de rijkdom, complexiteit en diversiteit van het Nederlands roerend cultureel erfgoed moeten geven. De Leidraad Afstoting Museale Objecten (LAMO), waarbij musea een publieke melding doen van hun afstotingsvoornemen, blijft binnen deze nieuwe systematiek een werkbaar instrument om te voorkomen dat onvervangbaar en onmisbaar erfgoed wordt vervreemd naar het buitenland. Overigens zou het vergunningensysteem ook gelden voor particulier bezit.


Wettelijke verankering Museaal Aankoop

Het Museaal Aankoopfonds, ingesteld voor de aankoop van roerend cultureel erfgoed, is een noodzakelijk fundament voor een meer betrokken beschermingsbeleid. Momenteel bevat het fonds structureel te weinig middelen om belangwekkende cultuurgoederen aan te kopen die in Nederland zouden moeten blijven. De Museumvereniging ondersteunt dan ook het pleidooi van de commissie het Museaal Aankoopfonds te verankeren in de Erfgoedwet, en de bedragen erin op te hogen.


Indemniteitsregeling

De commissie onderstreept ook het belang van de indemniteitsregeling. Doordat de overheid garant staat voor een deel van eventuele schade aan bruiklenen, zijn verzekeringspremies betaalbaarder. Zonder die regeling is het voor veel Nederlandse musea onmogelijk bruiklenen te organiseren, terwijl bruiklenen juist een dynamische Collectie Nederland faciliteren: ze openen nieuwe perspectieven op de collectie door die in een andere context te plaatsen. Bij een eventueel vervolgonderzoek over de indemniteitsregeling denkt de Museumvereniging dan ook graag mee.

Op de website van de Raad voor Cultuur vind je meer informatie en het volledige adviesrapport.

 

Deel dit nieuws