Belangenverstrengeling – bruikleengever en tevens sponsor?

De commissie onderzoekt aan de hand van de Gedragslijn voor Museale Beroepsethiek (voorloper van de Ethische Code), de ICOM Code of Ethics en de Code Cultuursponsoring, of de Gedragslijn voldoende duidelijke regels bevat over belangenconflicten die kunnen ontstaan bij bruiklenen en tentoonstellingsbeleid.

De conclusie is dat dit niet het geval is. Zij beveelt daarom aan het volgende in de Gedragslijn op te nemen:

“Ieder belangenconflict dient vermeden te worden. Speciale voorzorg is vereist indien de bruikleengever tevens sponsor is van de tentoonstelling of deel uitmaakt van het bestuur, de raad van toezicht of het museale beroepsveld van dat museum. Er dient voor gewaakt te worden dat naar buiten toe zelfs niet de schijn ontstaat van een onbetamelijke belangenverstrengeling.”

Deze tekst is intussen in de Ethische Code opgenomen als een voetnoot bij artikel 8.18.

Download hier het advies (pdf)