Wat te doen met niet-geregistreerde objecten?

Sommige musea beschikken over grote hoeveelheden objecten die niet zijn geregistreerd

Vaak gaat het dan om voorwerpen die aan het museum geschonken zijn en voorlopig – in afwachting van een definitieve aanvaarding van de schenking – in het museumdepot zijn opgeslagen. Wanneer blijkt dat deze voorwerpen voor het museum geen meerwaarde hebben, rijst de vraag of zij conform de richtlijnen van de LAMO kunnen worden afgestoten zonder voorafgaande registratie. In zo’n geval lijkt registratie niet de moeite waard.

Dit probleem blijkt bij verschillende musea te spelen. De Ethische Commissie vond dit probleem daarom van voldoende belang om een ongevraagd advies te geven, waarin onderzocht wordt (1) of een museum verplicht is alle objecten die door derden worden aangeboden te registreren, (2) of naast registratie op objectniveau ook generieke registratie mogelijk is, en (3) in hoeverre de richtlijnen van de LAMO van toepassing zijn op niet-geregistreerde objecten.

De Commissie kwam tot de volgende conclusies:

1. Ieder object dat een derde aan een museum heeft aangeboden in de veronderstelling dat het zal worden opgenomen in een museale collectie, moet worden geregistreerd. Dit is slechts anders als het museum binnen een redelijke termijn besluit niet op het aanbod in te gaan en het object terug te geven aan de aspirant-schenker . Als teruggave niet (meer) mogelijk is, dient het object alsnog te worden ge- registreerd.

2. Vergelijkbare objecten die dezelfde standplaats hebben en op dezelfde wijze van dezelfde eigenaar zijn verkregen, komen in aanmerking voor generieke registratie, d.w.z. dat volstaan wordt met de toe- kenning van één objectnummer en objectnaam, een omschrijving van de wijze waarop de groep objecten is verkregen en van wie, en vermelding van de plaats waar de groep objecten zich thans bevindt. In alle andere gevallen dienen dezelfde gegeven voor ieder object afzonderlijk te worden geregistreerd.

3. De LAMO kent verschillende vormen van afstoting van museale objecten, t.w. herplaatsing binnen de museale sector, verkoop of schenking aan derden, en vernietiging. Omdat het museum dient te kun- nen verantwoorden op welke gronden het besloten heeft een van deze bestemmingen aan een bepaald object of aan een groep objecten toe te kennen, moeten de af te stoten objecten kunnen worden geïden- tificeerd. Dit impliceert dat zij hoe dan ook moeten zijn geregistreerd.

Download hier het advies (pdf)

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jo’anne van Ooijen, secretaris van de Ethische Codecommissie via: jvanooijen@museumvereniging.nl