Museumvereniging

Museumvereniging

Modellen en leidraden

Voor praktische zaken als bruikleenovereenkomsten heeft de vereniging modellen die alleen voor leden beschikbaar zijn.

 

Faciliteitenrapport

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een faciliteitenrapport  beschikbaar, dat inzicht geeft in de faciliteiten en voorzieningen van het gebouw van een potentiële bruikleennemer, waaruit blijkt dat hij geleende
objecten zorgvuldig kan beheren.

 Terug naar boven
 

Bruikleenovereenkomsten internationaal

NEMO heeft in 2005 in het kader van het Lending to Europe-rapport over collectiemobiliteit in Europa 360 verschillende bruikleenovereenkomsten bekeken van Europese landen.

Het onderzoek naar de verschillende bruikleenovereenkomsten heeft geleid tot een standaard bruikleenovereenkomst voor musea in alle EU landen die voor tijdelijke tentoonstellingen internationale bruiklenen willen gebruiken. Een standaard bruikleenovereenkomst komt de collectiemobiliteit ten goede en dat wil NEMO stimuleren.

NEMO heeft tevens een online-tool-kit ontwikkeld. Op de site kunnen musea - als bruikleengever of -nemer - hun eigen bruikleenovereenkomst samenstellen. Lees wel eerst de handleiding goed door voordat u een overeenkomst gaat samenstellen!

Terug naar boven
 

Model schenkingsovereenkomst

De Museumvereniging heeft een model schenkingsovereenkomst ontwikkeld voor haar leden. Het pakket bevat de volgende onderdelen: een model schenkingsovereenkomst en een voorbeeld van hoe die ingevuld kan worden, instructie voor het gebruik van de overeenkomst (bestaande uit een algemene toelichting, een procedurele toelichting en een toelichting per onderdeel van het model) en tenslotte een ‘verklaring van eigendomsoverdracht’. Deze verklaring kan voorzien in de behoefte bij de overdracht van een object direct een kort formeel document inzake deze rechtshandeling ter beschikking te hebben.

Als u gebruikmaakt van het model is het belangrijk dat u de instructie zorgvuldig doorneemt. Ten overvloede wijzen wij erop dat het nadrukkelijk om een modelovereenkomst gaat. U moet zich ervan bewust zijn dat uiteindelijk voor elke concrete situatie maatwerk vereist is. 

Als u lid bent van de Museumvereniging kunt u de schenkingsovereenkomst en de bijbehorende documenten digitaal ontvangen door een e-mail te sturen aan het secretariaat.

Terug naar boven

Model bezoekvoorwaarden

Mag een bezoeker een flesje water mee naar binnen nemen in een museum? Mag je met een geldig entreekaartje het museum in- en uitlopen? Mag je meelopen met een rondleiding waarvoor je niet betaald hebt? Er zijn grote verschillen in de manier waarop musea huisregels toepassen. Bij het ene museum mogen rugzakken wel mee naar binnen en bij het andere niet. Bij de een mag je wel op de trap zitten en bij de ander sommeert een beveiligingsmedewerker dat je moet opstaan. 'Waar staat dat dan?', vraagt dan de assertieve bezoeker. Het antwoord is: in de bezoekvoorwaarden.

De Museumvereniging heeft al enkele jaren een model voor bezoekersvoorwaarden ter beschikking voor haar leden die u eventueel aan kunt passen aan uw specifieke omstandigheden. De voorwaarden worden onder nummer gedeponeerd bij de plaatselijke Kamer van Koophandel of per griffie van de arrondissementsrechtbank waaronder het museum valt. Zo ligt  formeel vast wat een bezoeker wel en niet mag doen. En dat is voor de bezoeker, maar vooral ook voor het personeel veel prettiger.

Als u lid bent van de Museumvereniging kunt u het Model Bezoekvoorwaarden, zowel in het Nederlands als in het Engels, digitaal ontvangen door een e-mail te sturen aan het secretariaat.

Terug naar boven

Model inkoopvoorwaarden

De Museumvereniging heeft voor haar leden een model laten ontwikkelen voor algemene inkoopvoorwaarden. Als u lid bent van de vereniging kunt u dit Model Algemene inkoopvoorwaarden digitaal ontvangen door een e-mail te sturen aan het secretariaat.

Terug naar boven 

Leidraad publiceren op internet

De Museumvereniging heeft voor haar leden een Leidraad Publiceren op Internet laten schrijven. Als u lid bent kunt u deze leidraad digitaal ontvangen door een e-mail te sturen aan het secretariaat.

Terug naar boven

Leidraad bij tentoonstellingspitchen

Twee studenten, Michelle van der Hoeven en Yolande de Jonge, hebben voor de Museumvereniging een leidraad geschreven voor tentoonstellingspitchen in het kader van hun afstudeeronderzoek ‘Pitchen?’. Een pitch is een methode om in opdrachtsituaties tot een afgewogen keuze van een bureau te komen. Deze vorm van competitie wordt in vele sectoren toegepast, zoals in de reclame, architectuur en tegenwoordig ook in de culturele wereld. Deze handleiding is specifiek geschreven voor de culturele branche en gericht op de onderhandse of niet-openbare aanbestedingen voor tentoonstellingsopdrachten door een museum in de vorm van  een prijsvraag, bureaucompetitie, wedstrijd of businesscase. Het doel van deze handleiding is musea een handvat geven voordat zij dit proces ingaan.

Als u lid bent van de Museumvereniging kunt u de leidraad digitaal aanvragen bij het secretariaat.

Handreiking, berekenmodel & modelbrief Meer dan Waard  

In het kader van het meerjarenprogramma Meer dan Waard is een korte en overzichtelijke handreiking voor musea opgesteld, bestemd voor iedereen die de betekenis van de vijf maatschappelijke waarden in het dagelijkse bestaan van het museum handen en voeten wil geven en die ook graag inspiratie krijgt van voorbeelden en best practices van collega’s. De voorbeelden kunnen ook als inspiratie dienen bij het invullen van subsidieaanvragen of als u nieuwe allianties aangaat met externe partners. Daarnaast is een berekenmodel ontwikkeld voor het uitrekenen van de maatschappelijke kosten en baten van uw museum. De uitkomsten kunt u bijvoorbeeld gebruiken als basis voor een gesprek met of een brief aan uw financiers. Een model voor dergelijke brief is ook beschikbaar. Leden van de Museumvereniging kunnen het model en de brief opvragen bij het secretariaat.

Terug naar boven

Leidraad Lobbyen 

De Museumvereniging heeft voor haar leden tips voor een goede lobby op een rij gezet in de Leidraad lobbyen. Leden van de vereniging kunnen het model opvragen bij het secretariaat.

Terug naar boven

Handreiking voor divers publieksbereik 

De bevolkingssamenstelling van Nederland verandert. Het aandeel inwoners van niet-Nederlandse afkomst groeit. Hierdoor wordt het (potentiële) publiek van een culturele instelling ook steeds meer divers van samenstelling. Maar hoe vind je als culturele instelling aansluiting bij dit relatief nieuwe publiek? En wat betekent dit voor de organisatie en bedrijfsprocessen? Tips en informatie vind u in de publicatie Alles draait om publiek, een handreiking voor het bereik van divers publiek.

Terug naar boven

Leidraad Geefwet    

Sinds 1 januari 2012 is de Geefwet van kracht. Musea met een ANBI-status die zijn aangemerkt als Culturele Instelling kunnen gebruik maken van de mogelijkheden die de Geefwet biedt. De Belastingdienst heeft uit eigen beweging alle ANBI's met een cultureel doel als Culturele Instelling (CI) aangemerkt. Als je naam van de instelling invult, verschijnt er een overzicht met als laatste kolom de activiteit waar de instelling zich op richt. Als daar ‘cultuur’ staat, dan heeft de instelling de CI-status gekregen. De Museumvereniging heeft een leidraad Geefwet opgesteld. In deze leidraad treft u zaken als achtergrondinformatie over de Geefwet, voorbeeldteksten en rekenvoorbeelden. Leden van de Museumvereniging kunnen de leidraad gratis opvragen bij het secretariaat.
 
Terug naar boven
 

Leidraad bij het sluiten van een museum

Vanwege de cultuurbezuinigingen zijn helaas meerdere musea genoodzaakt hun deuren te sluiten. Met deze leidraad kunt u de onverhoopte sluiting van uw museum zo soepel en zorgvuldig mogelijk laten verlopen. U moet inschatten hoe lang het proces duurt en wat het kost. Wat gebeurt er met de collectie? Herplaatsing, afstoting? Bovendien krijgt u te maken met emoties. Deze leidraad wil u de helpende hand bieden in dit lastige proces. Leden kunnen de Leidraad bij het sluiten van een museum gratis aanvragen.

Terug naar boven

Het museum als vrijwilligersorganisatie

Musea werken bijna altijd met vrijwilligers. Kleine musea zijn veelal volledig of grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwillige medewerkers en ook bij grote musea met veel betaalde medewerkers zijn vrijwilligers vaak onmisbaar. Alleen door vrijwilligerswerk aantrekkelijk te maken en professioneel te organiseren, kan een museum zijn eigen ambities realiseren en voldoen aan de verwachtingen van de omgeving. Het hebben van een vrijwilligersbeleidsplan is daarvoor een onmisbare factor.

In 2009 heeft Movisie in samenwerking met de Nederlandse Museumvereniging een onderzoek gedaan naar vrijwilligers in musea. Dit onderzoek, Een pronkstuk uit de collectie uit 2009, heeft geresulteerd in een handleiding en stappenplan voor het maken van vrijwilligersbeleid in musea.Met de publicatie Het museum als vrijwilligersorganisatie biedt MOVISIE een handleiding om tot een motiverend vrijwilligersbeleid te komen. De kern van deze brochure is een praktisch stappenplan, dat het museum handvatten biedt voor het maken van een eigen vrijwilligersbeleid. U kunt Het museum als vrijwilligersorganisatie hier downloaden.

Terug naar boven

Leidraad professioneel handelen

De Museumvereniging heeft in een document alles op een rij gezet dat vanuit de vereniging en|of andere culturele organisaties voorhanden is om musea te helpen bij professioneel handelen. Verdeeld over instelling, bedrijfsvoering, collectie en publiek vindt u alle informatie over sites, modellen, leidraden en andere voor musea relevante zaken. Leden kunnen de Leidraad museaal professioneel handelen gratis opvragen bij het secretariaat.

Terug naar boven