Museumvereniging

Museumvereniging

Verkiezingen 2017

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 Maart 2017 heeft de Museumvereniging aan de verkiezingsprogrammacommissies van de verschillende politieke partijen inbreng aangeleverd namens de Nederlandse musea. We hebben onze visie gedeeld, zodat de verschillende politieke partijen die kunnen meenemen bij het schrijven van hun verkiezingsprogramma en richting de volgende kabinetsperiode.

November 2016

De belangrijkste thema's die eruit springen in de conceptverkiezingsprogramma's staan hieronder weergegeven. Voor een gedetailleerd overzicht van de standpunt, klinkt u hier. De website zal richting Maart 2017 worden geüpdatet, als de definitieve programma’s bekend zijn. 

Geefwet
De VVD en de CU spreken zich uit voor een voortzetting van de Geefwet, die schenkingen aan culturele instellingen aantrekkelijker maakt. De Museumvereniging heeft zich in haar inbreng richting alle partijen hier hard voor gemaakt.

Indemniteit en niet-verzekeren
Zowel VVD als D66 willen dat de overheid garant staat wanneer musea tijdelijk stukken uit een buitenlandse of privécollectie willen tentoonstellen. Voor volledige garantstelling door de overheid voor buitenlandse bruiklenen maakt de Museumvereniging zich al jaren hard en heeft dit opnieuw onder de aandacht gebracht richting de verkiezingen. 

Cultuureducatie
Zowel VVD, PvdA, D66 als CU spreken zich uit voor cultuureducatie op scholen. De partijen leggen hun eigen accenten. Zo spreekt de PvdA zich uit voor een volwaardige plek voor cultuur in een curriculum, terwijl de CU stelt dat de scholen zelf een eigen invulling eraan mogen geven. 

Aankoopfonds
Voor D66 is het vitaal houden van de collectie Nederland essentieel, en daartoe wil de partij de middelen van het Aankoopfonds en het Mondriaanfonds aanvullen en een erfgoed trust in het leven roepen. De Museumvereniging heeft zich in haar inbreng uitgesproken voor een aanvulling van de beide fondsen.  

Regionale spreiding
Een meerderheid van de partijen – VVD, PvdA, SP, D66, CDA, CU – heeft aandacht voor regionale spreiding van het cultuurbudget. Waar een partij als D66 stelt dat er meer rekening mag worden gehouden met regionale behoeften, is de VVD van mening dat er meer balans in de budgetten tussen de verschillende regio’s mag zijn. De PvdA wil de landelijke basisinfrastructuur, de landelijke fondsen en het lokale en regionale beleid beter op elkaar worden afgestemd. 

Oktober 2016

Op hoofdlijnen vroegen wij onderstaande vier punten in onze inbreng: 
 1. Verbeter met ons de positie van musea in het basisonderwijs
  Vergroot de algemene kennis en kunde over cultuureducatie op basisscholen en versterk de positie van de Interne Cultuur Coördinator. 

 2. Houdt aankopen collectiestukken mogelijk
  Breng het momenteel praktisch lege Aankoopfonds weer terug op een acceptabel niveau, zoveel als mogelijk richting het oude niveau van 50 miljoen euro. Wil de overheid het Mondriaanfonds een solide basis blijven bieden om belangwekkende stukken te verwerven, dan zou jaarlijks 3 miljoen extra nodig zijn.

 3. Geef de Geefwet zijn eerlijke kans
  Verleng de duur van de Geefwet, omdat de wet een steun in de rug is voor musea en andere culturele instellingen. Deze bevordert zowel de betrokkenheid als de vrijgevigheid van burgers.

 4. Help musea collecties beter zichtbaar te maken
  Schep de mogelijkheid voor musea om onderling zo eenvoudig en betaalbaar mogelijk collecties te delen, door verzekeringskosten tot een minimum te beperken: Sta als rijk volledig garant voor bruiklenen uit het buitenland, en maak afspraken met provincies en gemeenten over het afschaffen van verzekeren bij binnenlands bruikleenverkeer. 

In dit document, dat ook gedeeld is met de verschillende partijen, geven wij onze visie op deze vier vraagstukken uitgebreider, en wat musea en wij als Museumvereniging er aan kunnen bijdragen. Ook is onze visie op de rol van cultuur, en specifiek van musea daarbinnen, opgenomen in de bijlage van dit document. Daarmee geven we een indruk welke vijf waarden musea vertegenwoordigen. 

Voor  vragen of toelichting, neem contact op met Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker Public Affairs (020 – 551 29 26).