Museumvereniging

Museumvereniging

Word lid!

Musea kunnen zich als lid aansluiten bij de Museumvereniging en overige instellingen als gelieerde of belangstellende. De statuten zijn hierbij leidend. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de totale baten die ten goede komen aan de instelling. 

Lid 
Gelieerde instelling
Belangstellende
Beëindiging lidmaatschap 
Contributie

Lid

Elk in Nederland gevestigd museum dat aantoonbaar voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan lid worden. Dit betekent dat geregistreerde musea in aanmerking te komen voor lidmaatschap. Leden worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea

Leden kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de CAO  en deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres en kunnen zich aanmelden als Participant van de secties (vakgroepen). Leden hebben stemrecht in de Ledenvergadering en worden vertegenwoordigd door hun directeur of bestuursvoorzitter. 

Gelieerde instelling

Elke in Nederland gevestigde instelling die geen collectie in eigendom of langdurige bruikleen heeft maar verder voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk overeenkomstig met de definitie van de International Council of Museums en de kwaliteitseisen van het Museumregister Nederland) kan gelieerde instelling worden. Gelieerde instellingen worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea voor zover deze van toepassing is. 

Gelieerde instellingen kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de CAO met uitzondering van deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres en kunnen zich aanmelden als Participant van de secties (vakgroepen). Gelieerde instellingen zijn genodigd voor de Ledenvergadering waarin zij echter geen stemrecht hebben.

Belangstellende instelling

Elke Nederland gevestigde instelling, zonder winstoogmerk, die naar oordeel van het bestuur een belangrijke rol in de museumsector speelt, kan belangstellende worden van de Museumvereniging.

Belangstellende instellingen kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt waaronder de mogelijkheid tot deelname aan de CAO, met uitzondering van het voeren van de Museumkaart en deelname aan de benchmark Museana. Zij krijgen een gratis abonnement op Museumvisie, werknemers krijgen korting op deelname aan het Museumcongres en kunnen zich aanmelden als Participant van de secties (vakgroepen). Belangstellende instellingen zijn niet genodigd voor de Ledenvergadering.

Beëindiging lidmaatschap

Opzegging door een lid, gelieerde of belangstellende instelling kan per het einde van elk kalenderjaar door schriftelijke kennisgeving aan het bureau van de Museumvereniging met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. 

Contributie

De contributie van onze leden, gelieerde en belangstellende instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar één jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan wij in ieder geval inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, worden in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Baten die betrekking hebben op aankopen voor de collectie worden buiten beschouwing gelaten. Het aantal stemmen van een lid in de Ledenvergadering correspondeert met de contributiecategorie.

Contributie categorie

1

2

3

4

5

Baten x € 1000

<50

50-100

100-200

200-400

400-800

Contributie (excl. BTW) 2015

€ 274

€ 331

€ 443

€ 659

€ 1.048

 

Contributie categorie

6

7

8

9

10

Baten x 1000

800-1.600

1.600-3.200

3.200-6.400

6.400-

12.800

>12.800

Contributie (excl. BTW) 2015

€ 1654

€ 2.534

€ 3747

€ 5.349

€ 7382

 

Kring

Arbeidsvoorwaarden

 

Rijksmusea

Omvang fte

< 50 fte

> 50 fte

 

< 50 fte

> 50 fte

Kring contributie vast

€ 3.535

€ 3.535

 

€ 3.535*

€ 3.535

Kring contributie variabel

€    252

€ 42,92/fte

 

€    252

€ 42,92/fte

* indien een lid deelneemt aan beide kringen geldt alleen de vaste contributie voor de kring Arbeidvoorwaarden.