Museumvereniging

Museumvereniging

Sectie Culturen

De sectie Culturen heeft als specialisatie het exploreren van de culturele ziel en identiteit; de culturele achtergronden van het menselijk denken en doen in de meest brede zin, dus inclusief kunst en (im)materiële cultuur.  Muziek ,dans, poëzie en beeldende kunst  zijn immers de dragers van diepgewortelde onderstromen en collectieve overtuigingen.  De antropologische invalshoek  is hierbij leidend. Het gaat onder meer om betekenisgeving en social communities. De sectie Culturen laat  zich in thematiek onder meer leiden vanuit actuele maatschappelijke vraagstukken en waarden. Het gaat bij de Sectie Culturen niet alleen om de relaties tussen mensen, maar ook om de wisselwerking tussen individu en maatschappij.

De Sectie Culturen lijkt hierdoor  qua expertise en de daaruit voorvloeiende programmering  veel minder gespecialiseerd dan verschillende andere secties. Deze opereren heel duidelijk binnen één werkveld.  De Sectie Culturen kan zich daarom veroorloven om ook buiten de eigen sectie te kijken. Daartoe wordt zo veel mogelijk samengewerkt met andere secties.

De sectie richt zich op medewerkers van de volkskundige, volkenkundige en cultuurhistorische musea van Nederland. Speciaal op de directeuren, conservatoren, wetenschappelijke medewerkers, educatie- en presentatiemedewerkers. Daarnaast op studenten cultuurgeschiedenis, museumstudies en antropologie.

De sectie Culturen organiseert sectiedagen en studiereizen waarbij, uitgaande van het bovenstaande, het doel is: Contact bevorderen tussen en perspectieven verbreden van de participanten van volkskundige, volkenkundige en cultuurhistorische musea. Onderling contact en deskundigheid bevorderen door het kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen en gezichtspunten in het veld.

De sectie organiseert drie soorten bijeenkomsten:

In de tentoonstellingsanalyses kijken we naar de inhoudelijke elementen die aan een tentoonstelling ten grondslag liggen. Welke inhoudelijke keuzen zijn gemaakt en waarom? Vanuit wiens perspectief wordt de zaak belicht, wat is weggelaten. De ‘ander’ houdt zich allang niet meer exclusief op in de traditionele musea. 

Op de studiedagen van de sectie trachten wij wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden door onderzoekers en deskundigen inleidingen te laten verzorgen rondom een thema. De sectie culturen is een grensoverschrijdende sectie. De sectie  wil  met  zijn activiteiten actuele culturele vraagstukken doorgronden en onderzoeken. De focus ligt op de sociale, collectieve, onderliggende wortels van cultuuruitingen en daardoor minder op individuele, artistieke uitingen. Beeldvormingsprocessen zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Onder invloed van nieuwe inzichten zijn wij op allerlei fronten voortdurend genoodzaakt ons oordeel of perspectief op de ander bij te stellen en opnieuw vorm te geven

Andere presentatietechnieken onder de loep, met name audiovisuele media die musea inzetten om het verhaal te vertellen. De sectie wil onderzoeken hoe ‘de ander’ wordt gepresenteerd, hoe men tegen de ander aankijkt en  dit communiceert met verschillende presentatietechnieken als fotografie, film, documentaires, animatie enzovoorts.

Bestuur

Voorzitter
Frans Fontaine
Tropenmuseum, Amsterdam

Secretaris

Penningmeester

Leden

Maaike Kool
Afrikamuseum, Berg en Dal

Fransje Brinkgreve
Rijksmuseum Volkenkunde, Leiden

Jet Bakels
Artis, Amsterdam

Diederik Veerman
Museon, Den Haag 

 

Participant sectie

Als je werkt bij een lidinstelling van de Museumvereniging kun je participant worden van één of meer van de negen secties. Je kunt op dit formulier invullen bij welke secties je je wilt aansluiten.

Al geregistreerd?

Ga dan naar je profiel en pas je sectielidmaatschap aan.