Museumvereniging

Museumvereniging

Vacature-overzicht

Beheer en Behoud

 • Depotbeheerder

  Groninger Museum Groningen | 07 okt '14

  De nieuwe depotbeheerder heeft grote affiniteit met kunst en geschiedenis en zet zich met enthousiasme in voor het beheer en behoud van onze gevarieerde collectie. Verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van zowel het depotgebouw als de collectie zijn vanzelfsprekend voor deze medewerker. Overzicht behouden en een zorgvuldige manier van werken - vooral tijdens drukkere periodes - zijn belangrijke kwaliteiten van onze nieuwe collega.

 • Medewerker Conservering & Digitalisering collectie

  Van Gogh Museum Amsterdam | 24 nov '14

  De medewerker Conservering & Digitalisering collectie komt te werken op de afdeling Collectiebeheer. Deze afdeling  ontwikkelt en realiseert het beleid inzake collectiebeheer, -behoud en –restauratie en de daaruit af te leiden (meer) jarenplannen, gebaseerd op het Strategisch plan van het museum. Het aandachtsgebied van de afdeling omvat de vaste collecties van zowel  het Van Gogh Museum in Amsterdam als De Mesdag Collectie in Den Haag.

  U komt terecht in een dynamische en collegiale werkomgeving.

Management

 • Raad van Beheer

  Museum het Dolhuys Haarlem | 15 okt '14
  Wegens aftreden volgens rooster zoekt Het Dolhuys drie leden voor de Raad van Toezicht 
  • Eén lid met specifieke kennis en netwerk op het terrein van juridisch, politiek/bestuurlijk vraagstukken 
  • Eén lid met specifieke kennis en netwerk op het terrein van publiciteit en marketing aangelegenheden 
  • Eén lid met specifieke kennis en netwerk op het terrein van (inter)nationaal museumbeleid 

  Cultural Governance 

  Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code Cultural Governance. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het museum en de Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het vastgestelde algemeen financiële beleid. In de statuten van de stichting zijn de scheiding van taken en verantwoordelijkheden tussen bestuurder en toezichthouder vastgelegd. De Raad van Toezicht keurt de begroting en de jaarrekening goed en ziet toe op de wijze waarop de directeur/bestuurder gestalte geeft aan de doelstellingen van het museum. De leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de Raad en gehoord hebbende de directeur/bestuurder benoemd voor een termijn van drie jaar. Aansluitend kunnen Toezichthouders voor een tweede termijn van eveneens drie jaar worden herbenoemt.

 • Directeur (M/V)

  Eindhoven Museum Eindhoven | 26 nov '14
  Binnen het ruime mandaat van het bestuur is de directeur

  •       integraal verantwoordelijk voor de strategie en operatie in artistiek, beleidsmatig, organisatorisch en financieel opzicht
  •       intern en extern de verbinder, de ondernemer, de aanjager en het gezicht van Eindhoven Museum
  •       de vrouw of man die met plezier en overtuiging visie en vernieuwing brengt

  •       die met het team, de vrijwilligers, het bestuur en externe stakeholders de kansen pakt om collectie en erfgoedpark op de kaart te zetten.Stage overzicht