Museumvereniging

Museumvereniging

LAMO

Advies Werkgroep Herziening LAMO
Bij het afstoten van collecties gaan musea belangrijke stukken beter beschermen. De Leidraad Afstoting Museale Object (LAMO) krijgt daarvoor een beschermwaardigheidstoets. Dat besloten de leden van de Nederlandse Museumvereniging op de Algemene Ledenvergadering van 18 november 2013. Ook gaan musea in de toekomst hun ontzamelplannen voor iedereen zichtbaar maken in een openbare afstotingsdatabase. 

In hun collectieplannen geven musea volgens de nieuwe procedure aan in hoeverre een collectiestuk beschermwaardig is. Dat betekent dat het stuk voor het openbare cultuurbezit in Nederland dient te worden behouden. Bij het afstoten van een dergelijk stuk zal een onafhankelijke commissie het nog eens toetsen aan de hand van criteria ontleend aan de Wet Behoud Cultuurbezit. Als het werk voor Nederland van belang is, dan mag het museum het niet verkopen aan particulieren. Het afstoten in bulk is volgens de nieuwe aanpak eenvoudiger en sneller. Zo staat in het adviesrapport van de Werkgroep Herziening LAMO onder voorzitterschap van Steph Scholten.

Lees het advies

Voorgeschiedenis
Met de nieuwe procedure geeft de vereniging uitvoering aan de adviezen van een commissie onder voorzitterschap van Frans Leijnse. Eind 2012 kwam deze commissie met aanbevelingen voor de LAMO. Aanleiding hiervoor was het afstoten van ‘The Schoolboy’s van Marlene Dumas door Museum Gouda. 

Vervolgstappen
Momenteel wordt gewerkt de voorwaarden voor uitvoering van het advies. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken zoals de Rijksdienst voor het Cultreel Erfgoed, het Museumregister en de Museumvereniging. De verwachting is dat dit proces in 2015 afgerond zal zijn.

Huidige LAMO nog van kracht
De LAMO zoals opgesteld in 2006 blijft vooralsnog gewoon van kracht. In 2006 vond een herziening plaats van de Leidraad voor het Afstoten van Museale Objecten.