Museumvereniging

Museumvereniging

Word lid!

Musea kunnen zich als lid, aspirant-lid of gelieerde instelling bij de Museumvereniging aansluiten. De hoogte van de contributie is afhankelijk van de inkomsten van een museum.

Lid 
Aspirant lid
Gelieerde instelling
Contributie

Lidmaatschapsvormen

De Museumvereniging kent twee lidmaatschapsvormen: lid en aspirant-lid. Lidinstellingen worden vertegenwoordigd door hun directeur of bestuursvoorzitter. Zij worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea. Zij kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt, waaronder een gratis abonnement op Museumvisie en het privilege de Museumkaart te accepteren. Hun werknemers kunnen zich gratis aanmelden als Participant van zoveel van de 9 secties als gewenst. Zij ontvangen informatie van de gekozen secties en hebben toegang tot studiedagen, discussiebijeenkomsten en reizen. Tevens hebben zij stemrecht in de sectievergaderingen. De Nederlandse Museumvereniging behartigt de belangen van haar leden en aspirant-leden.

Lid

Elk in Nederland gevestigd museum, dat voldoet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van de Museumvereniging (respectievelijk gebaseerd op de definitie van de International Council of Museums en de huidige kwaliteitseisen van het Nederlands Museumregister) kan lid worden van de Museumvereniging. Momenteel moet een museum geregistreerd zijn om in aanmerking te komen voor het lidmaatschap. Musea die onder een koepel vallen kunnen afzonderlijk lid worden, de factuur kan wel gedeeld worden. Leden hebben stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Aspirant lid

Is uw museum nog in oprichting en/of voldoet het nog niet aan de museumdefinitie en de kwaliteitseisen van het lidmaatschap (opname in het Nederlands Museumregister), dan kunt u het aspirant lidmaatschap aanvragen, mits u kunt aantonen de procedure tot opname te zijn gestart om deze status zo snel mogelijk te bereiken. Het aspirant-lidmaatschap duurt één jaar en kan in bijzondere gevallen eenmalig met één jaar verlengd worden. Aspirant-leden mogen aanwezig zijn in de ALV maar hebben geen stemrecht.

Overige mogelijkheden

Naast haar leden kent de Museumvereniging ook gelieerde instellingen.

Gelieerde instelling

Een gelieerde instelling is een niet-museale non-profit instelling die naar inzicht van de Museumvereniging een belangrijke rol speelt in de museale sector. Gelieerde instellingen worden vertegenwoordigd door hun directeur of bestuursvoorzitter. Zij worden geacht zich te houden aan de Ethische Code Voor Musea voor zover deze van toepassing is. Zij kunnen gebruik maken van alle voordelen en services die de Museumvereniging biedt waaronder een gratis abonnement op Museumvisie en het privilege de Museumkaart te accepteren, als het bestuur dit van toepassing acht. Hun werknemers kunnen zich gratis aanmelden als Participant zoveel van de 9 secties als gewenst. Zij ontvangen informatie van de gekozen secties en hebben toegang tot studiedagen, discussiebijeenkomsten en reizen. Zij hebben echter geen stemrecht in de sectievergaderingen. Gelieerde instellingen mogen niet aanwezig zijn in de ALV, tenzij op uitnodiging van het bestuur. Zij hebben geen stemrecht.

Beëindiging lidmaatschap of gelieerd

Opzegging door een lid, een aspirant lid of een gelieerde instelling kan slechts geschieden door schriftelijke kennisgeving aan het bureau van de Nederlandse Museumvereniging, verzonden uiterlijk op 30 november voor de aanvang van het volgende verenigingsjaar, in welk geval het lidmaatschap ultimo het desbetreffende verenigingsjaar eindigt.

Contributie

De contributie van onze leden, aspirant-leden en gelieerde instellingen wordt jaarlijks bepaald op basis van ons contributiestelsel, bestaand uit tien categorieën. Bij het indelen kijken wij naar de totale baten die ten goede komen aan de instelling, inclusief de door derden gedragen kosten. Het gaat om de totale baten over het kalenderjaar twee jaar vóór het lopende kalenderjaar. Onder totale baten verstaan wij in ieder geval inkomsten uit: kaartverkoop, horeca, winkel, legaten, subsidies, verhuur en sponsorgelden. Onder kosten gedragen door derden, zoals gemeente of universiteit, worden in ieder geval gerekend: personeelslasten, energie, belastingen en huur. Baten die betrekking hebben op aankopen voor de collectie worden buiten beschouwing gelaten. Het aantal stemmen van een lid tijdens de ALV is afhankelijk van de categorie waarin zij valt.

Categorie 1 2 3 4 5
Aantal stemmen 1 2 3 4 5
Baten x 1000 <50 50-100 100-200 200-400 400-800
Contributie (excl. BTW) 2014 € 271 € 328 € 439 € 652 € 1.038
 
Categorie 6 7 8 9 10
Aantal stemmen 6 7 8 9 10
Baten x 1000 800-1.600 1.600-3.200 3.200-6.400 6.400-12.800 >12.800
Contributie (excl. BTW) 2014 € 1.638 € 2.509 € 3.710 € 5.296 € 7.309